„REKRUTACJA”

Terminy rekrutacji do gimnazjum oraz terminy składania dokumentów:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - 5 maja - 22 czerwca 2016 r.

2) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach sprawdzianu - 24-28 czerwca 2016 r.

3) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - do 30 czerwca 2016 r.

4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 1 lipca 2016 r.

5) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o wynikach sprawdzianu - do 6 lipca 2016 r.

6) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum lub informacji o liczbie wolnych miejsc - 8 lipca 2016 r.

IDScode IT Professional Business Solutions.
Copyright www.idscode.com. All rights reserved 20XX.